گاه نوشت های من

خاص مثل همه، ساده مثل خودمون

گاه نوشت های من

خاص مثل همه، ساده مثل خودمون

گاه نوشت های من

می‌نویسم
تا بماند
تا بداند
و
بخواند

پارسا هستم.

دانشجوی روانشناسی :-)

عاشق رنگ زرد و فصل پاییز :-)