استاد میگه

تعهد به امضا نیست! همین که بگی دوستت دارم یعنی سند احساسش رو زدی به نامت. مسئولی!