آدما از حرفایی که نمی زنن بیشتر ضربه می خورن تا اون حرفایی که می زنن!