امروز استاد از عشق گفت. میگفت هر آدمی به کسی که نگرانش بشه بهش فکر کنه دوسش داشته باشه نیاز داره!! میگفت آدما که عاشق بشن زندگیشون عوض میشه. دنیاشون وسیع تر میشه. هدف پیدا میکنن. انگیزه پیدا میکنن! نمیدونم چقدرش درست باشه ولی دارم به روزی فکر میکنم که قراره عاشق بشم. :-|

باید حس و حال عجیبی باشه!!